Ông Đặng Thành Tâm đã hoàn thành giao dịch mua thành công 10 triệu cổ phiếu ITA

with No Comments
Theo báo cáo Kết quả giao dịch Cổ phiếu người có liên quan vào ngày 30 tháng 7 năm 2018. Ông Đăng Thành Tâm đã hoàn thành giao dịch mua 10.000.000 cổ phiếu ITA mà Ông đã đăng ký mua trước đó vào ngày 25 tháng 6 năm 2018.

Xem nội dung báo cáo tại đây CBTT_Bao cao kqgd 30.07.208