Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo

with No Comments

Điều lệ, các quy định của Công ty, các nghị quyết của Cổ đông và Hội đồng quản trị nếu đã được thông qua một cách hợp lệ phù hợp với luật pháp liên quan sẽ là những quy tắc và quy định ràng buộc để tiến hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo Dieu le ITACO 2017