ITA công bố thông tin thay đổi kế toán trưởng

with No Comments

Miễn nhiệm Ông Lê Minh Phương và bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hoa giữ chức vụ Kế toán trưởng của … Read More

ITA công bố thông tin bà Nguyễn Thị Hoa từ nhiệm trưởng ban kiểm soát

with No Comments

Vào ngày 01/10/2019, Công ty Cổ phàn Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo nhận được đơn từ nhiệm thành … Read More

ITA – Công bố thông tin kết quả giao dịch chứng khoán ITA của Bà Nguyễn Thị Hoa

with No Comments

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ITA của Bà Nguyễn Thị Hoa Xem nội dung công bố CBTT ket … Read More

ITA : Công bố thông tin đăng ký giao dịch chứng khoán của Nguyễn Thị Hoa

with No Comments

Công bố thông tin đăng ký giao dịch chứng khoán của Nguyễn Thị Hoa Xem nội dung thông tin công … Read More

ITA: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý III năm 2018

with No Comments

ITA: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý III năm 2018 Báo cáo tài chính riêng Quý III … Read More

ITA – Giải trình chênh lệch lợi nhuận trước và sau thuế giữa báo cáo bán niên 2017 với báo cáo bán niên 2018

with No Comments

Nội dung thông tin công bố: 1. Giải trình chênh lệch lợi nhuận trước và sau thuế giữa báo cáo … Read More

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất giữa niên độ 2018

with No Comments

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất giữa niên độ 2018 Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ … Read More

ITA – Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 2 năm 2018

with No Comments

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 2 năm 2018 Báo cáo tài chính riêng quý 2/2018 20180730 ITA … Read More

Ông Đặng Thành Tâm đã hoàn thành giao dịch mua thành công 10 triệu cổ phiếu ITA

with No Comments

Theo báo cáo Kết quả giao dịch Cổ phiếu người có liên quan vào ngày 30 tháng 7 năm 2018. … Read More

ITA-Báo cáo Tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018

with No Comments

Ngày 30 tháng 7 năm 2018, Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo đã báo cáo Ủy … Read More

ITA – Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018

with No Comments

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2018 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên … Read More

Ông Đặng Thành Tâm đăng ký mua 10 triệu cp ITA từ ngày 28/6/2018 đến ngày 27/7/2018 để “Tăng tỷ lệ sở hữu”

with No Comments

Thông báo giao dịch cổ phiếu/Chứng chỉ quỹ của người nội bộ của Công ty đại chúng, người nội bộ … Read More

Tập đoàn Tân Tạo: Thư mời Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 2018

with No Comments

Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2018 của Tập đoàn Tân Tạo sẽ được tổ chức vào ngày 29/06/2018 … Read More

ITA – Báo cáo thường niên Đại hội đồng cổ đông năm 2018

with No Comments

Kinh tế – xã hội nước ta năm 2017 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục … Read More

ITA – Annual shareholders’ Meeting 2018

with No Comments

In 2017, the socio-economic situation of Vietnam showed positive changes in the context of the recovery of the world economy, … Read More

1 2 3 4 27